General meeting

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 09.06.2022

Zarząd Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000036244, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
działając na podstawie artykułu art. 399 § 1, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A., które odbędzie się w Krakowie w
KROWODRZA Centrum Konferencyjno – Hotelowe, przy ulicy J. Wybickiego 3b, 31-261 Kraków, w dniu 9
czerwca 2022 roku o godzinie 10:00.

 

Link do transmisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmMwYTFmNjctNjBlYS00MGFkLTlhNGEtZjZjODY3YjgwZTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9396ea3-a5c1-42c4-9bcd-89cc87b08293%22%2c%22Oid%22%3a%22cae3f062-20bc-4a37-9405-df6a41731b09%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a