General meeting

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 27.07.2022

Zarząd Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000036244, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”), działając na żądanie akcjonariusza Spółki – ANABAZA RAIF V.C.I.C Limited z siedzibą w Nikozji – datowane na dzień 28 czerwca 2022 r. i złożone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, którego przedmiotem jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na podstawie artykułu art. 399 § 1 w związku z art. 400 oraz na podstawie art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 4, 5 i 7 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A., które odbędzie się w Krakowie w KROWODRZA Centrum Konferencyjno – Hotelowe, przy ulicy J. Wybickiego 3b, 31-261 Kraków, w dniu 27 lipca 2022 roku o godzinie 10:00.

Link do transmisji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmM2ZjZmMjgtN2EwMS00YjMzLWJmMmItN2E2MzIzMmUyMGIz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22e9396ea3-a5c1-42c4-9bcd-89cc87b08293%22%2C%22Oid%22%3A%22cae3f062-20bc-4a37-9405-df6a41731b09%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a